Formål & Vedtekter

 • 1.1 Lurkarlaget har som formål å vere eit sosialt samlingspunkt for studentar for skikøyring, snøbrettkøyring, skigåing, brevandring, terrengsykling, klatring og friluftsaktivitetar på alle Nivå.
 • 1.2 Lurkarlaget skal kvart år ta sikte på å tilby kurs i skredlære (skredkurs) og klatring (brattkortkurs). Andre kurs som tek sikte på laget sine aktivitetar f.eks elvekajakk, utendørsklatring o.l. arrangeres etter behov og vurderes av sittende styre.
 • 2.1 Alle studentar og ansatte ved Sogndal Folkehøgskule, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling Sogndal, samt tilsette ved samskipnaden og Vestlandsforskning kan bli medlemar. Andre enn desse må senda skrifteleg søknad om medlemskap. Ikkjemedlemmar har adgang til arrangement, men har siste prioritet om det blir rift om plassane. Medlemmar som ikkje betale semesteravgift ved Høgskulen i Sogn og Fjordane får ikkje rabattert / subsidierte prisar på turar og arrangement som Lurkarlaget arrangerar.
 • 2.2 Medlemskontingenten skal betalast ein gong kvart studieår. Storleiken på kontingenten vert fastsett på generalforsamlinga.
 • 2.3 Det skal ikkje fremjast krenkande og/eller rasistiske haldningar. Om dette skulle førekomme har styret rett til å ekskludera vedkommande personar.
 • 2.4 Bruk av narkotiske stoff er forbode på Lurkarlaget sine arrangement. Bruk av slike rusmiddel fører til utestenging frå alle våre arrangement.
 • 2.5 Internasjonale studentar betaler halv pris av vanleg kontingentsats.
 • 3.1 Generalforsamlinga er Lurkarlaget sitt høgaste organ. Den set opp retningslinjer for kommande periode.
 • 3.2 Alle som ynskjer har rett til å møte på generalforsamlinga for Lurkarlaget. Gyldig medlemsskap gir rett til tale-, forslag-, og stemmerett. Generalforsamlinga kan innvilge deltakarane talerett.

* Godkjenning av innkalling og saksliste.

* Val av møteleiar, referent og to personar til å skrive under referatet.

* Behandling av årsmelding.

* Behandling av rekneskap for perioden.

* Behandling av kontingentsats for kommande periode, med forslag frå styret.

* Eventuelle endringar av vedtektene.

* Godkjenning av vedtektene

* Val av nytt styre, 7/8 medlemmar.

Val av:

Styreleiar

Nestleiar

Økonomileiar

Arrangementsansvarleg

Utstyrsansvarleg

Kommunikasjonsansvarleg.

Medlemsansvarleg

(Aktivitetsansvarlig)

(Styret konstituerar seg på fyrste styremøte etter generalforsamlinga)

 • 3.4 Styret skal utnemne ei valkomite som skal foreslå 7/8 personer til det neste styret. Valkomitéen skal bestå av eit avtroppende styremedlem, ein representant frå styret i ein anna studentorganisasjon og eit “aktivt” medlem av Lurkarlaget. Medlemmar av valkomiteen kan ikkje stille til val.
 • 3.5 Styret kallar inn til generalforsamling som vert halde kvart år i utgongen av mars/april. Innkallinga skal skje med minst to vekers varsel. I innkallinga skal rekneskapet vere tilgjengeleg for medlemmane. Forslag som ein ynskjer å ta opp på generalforsamlinga skal vere styret i hende minimum ei veke før generalforsamlinga.
 • 3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal haldast når styret eller 15 prosent av medlemmane krev det. Elles følgjer ei ekstraordinær generalforsamling dei same vedtektene som ei ordinær Generalforsamling.
 • 4.2 Styret fattar sine vedtekter ved ordinært fleirtal. Ved like stemmetal har styret sin leiar dobbeltstemme. Styret er vedtaksføre når 2/3 av medlemane av styret er til stades. Dersom eit medlem går ut av styret eller valkomiteen før funksjonstida sin utgang kan styret peika ut eit anna medlem som fungerar fram til neste generalforsamling.
 • 4.3 Styret si oppgåve er å leie laget sitt beste innanfor budsjettet og vedtektene sine rammer.
 • 4.4 Styret kan ikkje stifte gjeld dei ikkje kan meistre gjennom funksjonsåret. Gjeld som ikkje kan meistrast gjennom funksjonsåret, kan berre stiftast dersom det vert vedteke på ei Generalforsamling.
 • 4.6 Medlemmar av tidlegare styrer i Lurkarlaget, har automatisk kontingentfri medlemsstatus i Lurkarlaget, i all framtid. Men dersom det er rift om plassane på ein tur, vil tidlegare medlemmar som ikkje er studentar i Sogndal stille på lik linje med ikkje-Medlemmar.
 • 4.7 Styrerepresentanter som har hatt unormalt høge telefonutgifter på grunn av styrevervet kan ved å vise fram rekningane få refundert desse utgiftene.
 • 4.8 Lurkarlaget ved Styret plikter å informere deltagere om risiko tilknytta den aktuelle Aktivitet
 • 5.0 Dersom styret finn det nødvendig, kan det opprettast undergrupper som spesialiserer seg mot ulike aktiviteter. Undergruppene er underlagt og velges av sittende styre.
 • 6.0 Økonomiansvarlig har fullmakt til å være signaturberettighet. Det vil si at i formelle saker så har økonomiansvarlig signaturrett. På generalforsamling så må leder og økonomiansvarlig skrive under (godkjenne) på protokollen som viser valg av nytt av styre.
 • 7.0 Lurkarlaget skal etter beste evne bevara mogelegheiten til å oppleve urørt natur for framtidige generasjonar. Dette inneber at organisasjonen skal tre fram som miljøbevisst og dertil følgje sporlaus ferding-prinsippet.
 • 8.0 Styret velger en “Valgt revisor”. “Valgt revisor” velges ved ordinært flertall i styret. Dersom det stemmes likt har styrets leder dobbeltstemme. En valgt revisor har som oppgave å se over årsregnskap og utarbeide en Revisjonsmelding.
 • 9.0 Oppløsning av Lurkarlaget kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Close Menu