Vilkår og Rettigheter

Generelle vilkår for deltakelse på Lurkarlagets aktiviteter

GJELDENDE FRA 01.07.2017

Vilkår for brattkortkurs står nederst på siden

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i Lurkarlagets regi.

1. Påmelding
Aktiviteter er åpne for alle Lurkarlagets medlemmer som tilfredsstiller de nødvendige fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre arrangementet, se pkt. 9. Påmelding skjer via Hoopla etter link på våre hjemmesider.  Påmeldingen er bindende, altså det er ikke mulig å melde seg av turen. Hvis man ønsker, er det mulig å videreselge billetten. Vilkårene er akseptert ved påmelding på tur. Lurkarlaget er forpliktet når påmelding er registrert.

2. Avtaledokumenter
Avtalen mellom deltaker og Lurkarlaget: Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved påmelding i turinformasjonen:

– Detaljprogram med turbeskrivelse – Generelle vilkår – Kvittering tilsendes deltakeren på oppgitt e-post adresse.

 
 

3. Pris
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detaljprogrammet pluss gebyr til kortselskap og Hoopla. Lurkarlaget forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved endrede skatter/avgifter, trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av prisen skal varsles snarest og senest 7 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling
Betaling skjer ved påmelding via Hoopla, som er en billettservice via nett. Det vil ligge link på hjemmesiden som gir deg tilgang til betaling/påmelding til de ulike turene/aktivitene. Betaling skjer samtidig som man melder seg på arrangement.

5. Videresalg av billetter

5.1Dersom vedkommende ikke kan stille på arrangement, kan denne personen fritt selge billetten videre. Vedkommende må selv sørge for å videreformidle informasjon om arrangementet til kjøper. Kjøper må likevel holde seg oppdatert på event og hjemmeside når det kommer til informasjon for gjeldende arrangement. Dette er viktig i tilfelle en slik videreformidling har sviktet.

Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse. Dette gjelder også for brattkortkurs og andre øvrige arrangement av Lurkarlaget.

5.2 Det er ulovlig å selge billetten for en høyere pris enn den opprinnelige prisen.

6. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Lurkarlaget ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager.

7. Avlysning
Lurkarlaget kan avlyse aktiviteten ved force majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, mangel på turleder o.l. Ved avlysning plikter Lurkarlaget, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 3 dager før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken for økonomisk eller ikke-økonomisk tap.

8. Endringer
Lurkarlaget skal gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som planlagt. Lurkarlaget skal, hvis mulig, meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra sikkerhetsmessige forhold

9. Deltakers ansvar
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke kreves tilbakebetaling fra Lurkarlaget. Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger

10. Forsikringer
Lurkarlaget understreker at deltakelse på lagets aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar. Lurkarlaget påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under lagets arrangementer. Studenter ved høyskolen i Sogn og Fjordane har ulykkesforsikring gjennom SISOF. Det kan være lurt å sjekke om denne eller andre forsikringer du har dekker det som trengs før tur.

11. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til Lurkarlaget snarest og senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder
På turer i regi av Lurkarlaget vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Lurkarlagets publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til Lurkarlagets aktiviteter. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, når turen starter.

 

 

Vilkår brattkortkurs

Sted: Sognahallen. Oppmøte i sofaen/tjukkas ved buldreveggen.

Varighet: 2 kvelder (første kveld: 5 timer, andre kveld: 3 timer).

Påmelding:

  1. Deltaker melder seg på via påmeldingslink på hjemmesiden.
  2. Bekreftelse sendes ut fortløpende etter påmelding. Betaler kursgebyr på 400,- til Hoopla.
  3. Deltaker må betale drop-in til Idrettssenteret (80,- x 2), eller scanne treningskort.
  4. Ved utstedelse av Brattkort så må deltaker betale 150,- til Norges Klatreforbund. Total pris blir enten 550,- (ved scanning av kort) eller 710,- (betale drop-in).